اصل کار از فیدر الکتریکی

آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق - شرکت توزیع نیروی برق استان ...

3-7-4- فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست توزیع زمینی عبارت است از .... بار: حداکثر قدرت مصرفی وسایل برقی مشترک که به طور همزمان در نقطه تحویل به کار می .... 2-41-4- انشعاب منصوبه غیر قابل انتقال است و جدا از اصل ملک، قابل فروش،...

دریافت قیمت

اصل مقاله (2579 K) - مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

در ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ... ﮐﺎر. رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻃﺮاﺣﯽ. ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﯿﺮی ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ. ،. ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه. و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮدار ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﺗﻌﺪادی از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﯾﻦ. ﺷﺒﮑﻪ. اراﺋﻪ. ﺷﺪه. اﻧﺪ ..... ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﻓﯿﺪر. ﻓﺸﺎرﻣﺘﻮﺳﻂ. MV. :N. ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺖ ﺗﻮزﯾﻊ. :MV. ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﭘﺴﺖ ﺗﻮزﯾﻊ. F. FC. : ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎی.

دریافت قیمت

فرهنگ اصطلاحات برق | کارشناس ایرانی

شرکت عبارت است از: شرکت يا سازماني که به موجب مقررات قانوني به کار توليد، ... -فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست فوق توزيع عبارت است از تابلو و ... انشعاب برق عبارت است از امکان استفاده مجاز از انرژي الکتريکي که از طريق داير...

دریافت قیمت

ماهنامه الکترونیکی - شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

پارامترهای الکتریکی فیدرهای 56 دستگاه پست. فوق توزیع، ســامانه ... فوق توزیع جهت مشــاهده بار فیدرهای خروجی ..... گفت: این انتخابات بر اســاس اصل 26 قانون کار.

دریافت قیمت

توربین بادی - مهندس مهدی بقالها - برق قدرت کنترل الکترونیک شبکه ...

از انرژی های بادی جهت تولید الکتریسیته و نیز پمپاژ آب از چاهها و رودخانه ها، آرد کردن غلات، کوبیدن گندم، ... توربین های بادی بر اساس یک اصل ساده کار می کنند.

دریافت قیمت

مهندسان مشاوران بهراد::پروژه های سال 1394

کیفیت توان-شرکت بهراد-طراحی سیستم قدرت-توزیع الکتریکی-کوره القایی. ... ردیف, نام پروژه, کار فرما, سال شروع پروژه, توضیح...

دریافت قیمت

شینه بندی و انواع آن - مهندسی برق قدرت و شبکه های انتقال و توزیع

شینه بندی : نحوۀ ارتباط الکتریکی فیدرهای مختلف را به یک باس و به یکدیگر و ایجاد ... وضعیت پست از نظر توسعۀ و تعمیردر حالت کار عادی شبکه Switching.

دریافت قیمت

بــــــرق

برای به کار گیری کنترل های الکتریکی در مدارات ایمنی از دو روش استفاده می شود: ..... ترانسفورماتور اگر چه اصول كار تمام ترانسفورماتورهاي ولتاژ يكسان است ولي در ...... اين رله زماني بكار مي‌رود كه دو يا چند فيدر به يك باس مشترك متصل مي‌گردند.

دریافت قیمت

reactive power compensation ... - ResearchGate

اﻏﻠﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺼﺮ ف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻘﺪاري ﺗﻮان راﮐﺘﯿﻮ ﺑﺮاي ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮدن .... ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ دار .د. ﯾﮏ. روش ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﯽ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ. ﺧﺎزن. ﻫﺎي. ﺛﺎﺑﺖ در. ﯾﮏ. ﻓﯿﺪر ﺑﺎ ﺑﺎر ... ﭘﺴﺖ اﺻﻠ. )ﯽ. ﺑﻪ. وﺳﯿﻠﻪ. ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . آزاد ﺳﺎزي ﻇﺮﻓﯿﺖ در اﺛﺮ ﻧﺼﺐ ﺧﺎزن در. 1.

دریافت قیمت

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺎر در ﻓﯿﺪر ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد - دانشگاه فردوسی مشهد

ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺪرت اﺳﺖ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺣﺬف آن ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان. از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ . دﺳﺖ. ﮐﺎر. ي ﮐﻨﺘﻮر، ﺧﺮاﺑﯽ ﮐﻨﺘﻮر. ، ﺳﺮﻗﺖ. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﺷﺘﺒﺎه در ﺗﺨﻤﯿﻦ. ﻣﺼﺎرﻓﯽ ﮐﻪ. اﻧﺪازه. ﺮﯿﮔ. ي. ﻧﻤ. ﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. اﺻﻠ.

دریافت قیمت

اصل مقاله (1615 K) - مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

که در سیستم بارهای حساس از قبیل بارهای الکترونیکی. و موتورهای القایی .... ن هدف، افت ولتاژ. تخمینی. روی امپدانس. فیدر. به ولتاژ مرجع تولیدی توسط روش افتی. اضافه می ... توسط شبکه قدرت اصل. ی. د. یکته. می ...... کاری مجزا از شبکه. بهره. برداری.

دریافت قیمت

رﺣﻤﺖ آﺑﺎد ﻛﻴﻠﻮوﻟﺖ 20 دوﻣﺪاره ﺧﻂ

ﻛﺎر. ﭘﺮوژه. -7. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ. -8. اراﺋﻪ. ي. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ي. زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﭘﺮوژه. -9. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده. در ﻃﺮاﺣﻲ. -10 .... و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺻـﻮل. ﻛﺎر ﺗﻴﻤﻲ ... ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮدن ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ. ✓. اﻧﺘﻘﺎل دادن ..... ﺑــﻴﻦ ﻓﻴــﺪر. ﭼﺎﻫــﺪﮔﺎل و رﺣﻤــﺖ آﺑــﺎد و. اﺣــﺪاث. 15. ﻛﻴﻠــﻮﻣﺘﺮ. ﺧﻂ ﺗﻚ ﻣـﺪاره از ﭘـﺴﺖ ﻓـﻮق ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﺤﻤـﺪ آﺑـﺎد ﺗـﺎ. اﺑﺘﺪ.

دریافت قیمت

کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی - انتشارات نوآور

کتاب طراحی و تحلیل تاسیسات الکتریکی ، توصیه‌هایی مفید برای معماران، مهندسان و الزاماتی ... ۴- اصول کار ترانسفورماتور ... فیدر تغذیه‌کننده‌ی ترانسفورماتور.

دریافت قیمت

ترانسفورماتور - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

همه این ترانسفورماتورها اصول کار یکسانی دارند اما در طراحی و ساخت متفاوت هستند. ... اول اینکه، جریان الکتریکی متناوب می‌تواند یک میدان مغناطیسی متغیر پدید آورد...

دریافت قیمت

تخصصی برق قدرت - تعاریف و اصطلاحات الکتریکی(قسمت اول)

8ـ واحد کار الکتریکی و واحد توان ظاهری چیست؟ 9ـ یک مگاوات چند ... 14ـ فیدرهای اولویت‌دار را تعریف نمایید. 15ـ به چه .... در اصل لغوی معنی تغذیه کننده را می‌دهد. 41ـ سازه...

دریافت قیمت

PDF مقاله پست چيست؟ - NiazeMarkazi

درشبکهاي انتقال DC درصورت استفاده ازنول زمين مي توان انرژي الکتريکي دا توسط يک سيم به ... اتاق فرمان , فيدر خانه , باطري خانه , اتاق سيستم هاي توضيع برق (AC,DC) , اتاق ... که اصول کار ترانس فورماتور براساس القاي متقابل سيم پيچ ها است .

دریافت قیمت

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ؛ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق - فصلنامه آموزش مهندسی ایران

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. و. ﻣﺤﺪودﯾﺖ. ﻣﻨﺎﺑﻊ. دوﻟﺘﯽ. ، ﻣﻮﺿﻮع. ﺧﺼﻮﺻﯽ. ﺳﺎزي و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق. ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ. ﻪ اﺳﺖ ..... ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺑﺮ اﺻﻮل و ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ... ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺎرﻫﺎي ﺗﮑﺮاري ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ. ا. ﻧﺴﺎن. اﺳﺖ ... ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺴﺖ، ﻓﯿﺪر و ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . ﭘﯿﺎده.

دریافت قیمت

مقاله پرنده زدگی در شبکه های توزیع و ارائه راه کار پیشگیری آن و ...

مقاله پرنده زدگی در شبکه های توزیع و ارائه راه کار پیشگیری آن و ساخت دستگاه پرنده ... با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم ... _ Nikki Krochko:" Collisions with Electric Power Transmission Lines: . ... بررسی اتوماسیون فیدرهای توزیع و تاثیر آن در افزایش قابلیت اطمینان شبکه های...

دریافت قیمت

مقاله روشی جدید برای مسیریابی فیدر فشار متوسط در طراحی بهینه ...

مقاله روشی جدید برای مسیریابی فیدر فشار متوسط در طراحی بهینه شبکه های توزیع, در پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران (15th Iranian Conference on Electric ... با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت ... بررسی چگونگی ایفای روابط نقش در گروههای کاری شرکت توزیع نیروی برق...

دریافت قیمت

ارزیابی ریسک ایمنی در فرآیند توزیع برق با استفاده از روش بهبود ...

مختلف و ابعاد مختلف یک فرآیند کاری بررسی .... 5- فیدر یا انشعاب مشترکین ..... 4/. -6. ﭘﺴﺖ. ﻫﺎي. ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻮزﯾﻊ. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، زﻣﯿﻨﯽ، ﺟﻨﺒﺸﯽ. اﺷﮑﺎل. در. ﯿﮐﻠ. ﺪ. اﺻﻠ. ﯽ،. اﺷﮑﺎل. در. ﯿﮐﻠ.

دریافت قیمت

Abed Bagheri | LinkedIn

برنامه‌ریزی خطی تولید شبکه‌های هوشمند توزیع انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن ... of IEEE-37 node distribution test feeder and solved by a presented single-stage robust approach. ... در صنعت هستند که به‌منظور افزایش سطح ایمنی و قابلیت اطمینان به کار می‌روند. ... مبنای روش پيشنهادی بر این اصل استوار است که اگر افزایش

دریافت قیمت

خرید و فروش لوازم برقی و آشپزخانه در کرمانشاه - شیپور

270 لوازم برقی و آشپزخانه نو و دسته دوم برای خرید و فروش با قیمت های مناسب در کرمانشاه و حومه شهر. ... ساعاتی پیش. اتو پرس بیم اصل آلمان در شیپور-عکس کوچک ۷...

دریافت قیمت

ارزیابی رابطه استرس شغلی و اعمال ناایمن با حوادث شغلی در کارگران ...

نتایج این مطالعه نشان می دهد که وجود شرایط ناایمن در محیط کار، اعمال ناایمن و ... اصل مقاله. فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 19، زمستان 90. ارزیابی رابطه استرس شغلی و اعمال ناایمن با حوادث شغلی در کارگران برق کار .... عدم شناسایی صحیح فیدر ها .... رعد و برق الکتریسیته)، شرایط ارگونومیکی محیط کار (کار در ارتفاع، حمل نامناسب...

دریافت قیمت

اصل مقاله (3617 K) - مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

Scheduling the Charging and Discharging of Electric Vehicles in Microgrid ... considering the microgrid's feeder line model, is the innovations of this paper. ..... ﺎ ﺟﺎﺑﻪ. ﺟـﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. ﺑـﺎ. ﯾـا. ﻦ. ﮐـﺎر. ﯽﻣ. ﺗـﻮان. ﺳـﺎﻋﺎت. اﺗﺼـﺎل. ﯾر. ﺰﺷﺒﮑﻪ. ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠ. ﯽ. را ﭘﺸﺖ. ﺳـﺮ.

دریافت قیمت

مادیران – واژه نامه

قابلیت تغذیه اتوماتیك سند(Auto Document Feeder) ... این كار، نمایش رنگ نور موجود را تنظیم می كند بطوریكه تحت انواع مختلفی از منابع نوری ... به ارتباط بدون سیم و اتوماتیك گفته می شود كه در اتصال وسایل الكترونیكی به یكدیگر كاربرد دارد. ..... این تكنولوژی روشنایی و كنتراست تصویر را افرایش می دهد بدون اینكه در اصل رنگ...

دریافت قیمت

آرشیو خبری - شرکت صنعت فولاد شادگان

ا 1- احداث یک کارخانه فولادسازی به روش قوس الکتریکی طی دوفاز،با ظرفیت .... ای و پیش بینی مدت زمان انجام کار و بهره برداری آزمایشی 30 ماه درنظر گرفته شده است. .... 6- ارائه کپی برابر اصل گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ..... با دو فیدر خط 400 کیلو ولت و دو فیدر ترانس 400 کیلو ولت و 28 فیدر خط خروجی 33...

دریافت قیمت

دانلود

ترین بخش سیستم قدرت الکتریکی به شمار. می. رود در واقع این ... در این کار تأثیر جایابی بهینه چند نوع کلید به ویژه کلیدهای. فیوز، ریکلوزر و ... فیدر اصل. ی می. تواند از طریق بستن کلید مانور. NO. از منبع. تغذیۀ جایگزین تغذیه شود. هزینۀکلی...

دریافت قیمت

اصل مقاله (409 K) - هوش محاسباتی در مهندسی برق

ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺧﻮدروﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت. GIS ..... از اﻧﺘﻬﺎي ﻓﯿﺪر، ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺎﺧﻪ. ﻫـﺎ ... روﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﺪﯾﻦ. ﺷﮑﻞ. اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از. ﺟﻮاب. ﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺟﻮاب. ﻫﺎي ﺟﻬﺖ.

دریافت قیمت

استفاده از دیزل ژنراتور - شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

در چرخه انرژي الکتريکي سه بخش اساسي فعاليت مي نمايند که عبارتند از: ... ترانسفورمر قدرت و تعدادي فيدر خروجي 20 كيلوولت (حداقل 6 فيدر) تشكيل شده باشد ، بعهده ... از طرف ديگر در راستاي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مباني قانون برنامه چهارم ... ديزل و هم با گاز طبيعي كار كنند و در عين حال راندمان مطلوبي نيز داشته باشند.

دریافت قیمت

تابلوی کنترل دیزل ژنراتور - آبیاران

پس از اینکه ولتاٰژ و فرکانس دیزل ژنراتور از طرف تابلو تایید شد ،فیدر اصلی ژنراتور وصل می شود. ۳ـ زمانی که دیزل ژنراتور در حال کار می باشد (نبودن برق شهر)، در این زمان پس از وصل مجدد شبکه برق شهر فیدر ژنراتور قطع شده و فیدر شهر ... برد الکترونیکی که چنج و استارت و کنترل دیزل را انجام می دهد. ... موتور برق کوبوتا اصل.

دریافت قیمت

اصل مقاله (498 K) - مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

ﻱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ. ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ. DG. ﺍﺗﻔﺎﻕ . ﺍﻓﺘﺪﻣﻲ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻣﺒﺘﻨﻲ. ﺑﺮ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﮕﻨﺎﻝ. ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬﺭﺍ .... ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﻓﻴﺪﺭ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ. DG. ﺗﺮﻳﭗ ﻧﻤﺎﻳﺪ. DG ..... ﺑﻪ ﮐـﺎﺭ ﻣـﻲ . ﺑـﺮﺩ. ﺣـﺪﺍﮐﺜﺮ. ﺩﻗﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﺰﻳﺮﻩ،. ۳۳/۸۳. ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ . ﻳـﮏ ﺭﻭﺵ ﺗﺸـﺨﻴﺺ. ﺟﺰﻳﺮﻩ. ﻱ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ...

دریافت قیمت

اصل مقاله - فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی حمل و نقل

قطارهای برقی جهت ایجاد نیروی پیشرانه نیاز به سوخت. های فسیلی ندارند، .... کار می کنند و به طور مشترك بار تراکشن را تغذیه می کنند. هنگامی که یکی از آنها به هر...

دریافت قیمت

Document management system (dms) - SlideShare

14 دسامبر 2015 ... Document management system (dms). 1. اسناد مدیریت سیستم ( الکترو نیکی ) Document Management System (DMS) V 2.1 / 2015 1; 2.

دریافت قیمت

رله - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

رله نوعی کلید الکتریکی سریع یا بی‌درنگ است که با هدایت یک مدار ... در موقع تغییر کردن یک کمیت الکتریکی و یا یک کمیت فیزیکی دیگری شروع به کار کند.

دریافت قیمت